Deklaracja zgodności

IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych zs4walbrzych.pl oraz rekrutacja.zs4.walbrzych.pl
Data publikacji strony internetowej: 09.10.2013;
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia:
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Dąbrowski zs4walb@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 664 88 80
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Budynki IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu położonego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75, nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach pracy szkoły
  • Korytarze i schody na poziomach basenu, sali sportowej, poziomu sekretariatu i parteru znajdujące się w w/w obiektach są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
  • Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w ich wyposażeniu podjazdy, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką. W obiekcie znajdują się dwie windy dla niepełnosprawnych.
  • W pobliżu wszystkich wymienionych lokalizacji znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Przewiń do góry