Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasa Wojskowa

Brak opisu obrazka

15 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste otwarcie strzelnicy pneumatycznej w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „STRZELNICA W POWIECIE 2023”. Uroczystego otwarcia dokonali Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, mjr Zbigniew Chadamik zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, senator Rzeczypospolitej Polskiej  Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz dyrektor szkoły Bogusław Kuta. W ramach projektu wykonano remont  auli szkoły, dostosowując ją do potrzeb strzelnicy pneumatycznej oraz zakupiono jej wyposażenie. Inwestycja wyniosła 375 000, 00 zł,  w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej 300 000,00 zł a 75 000,00 to wkład Gminy Wałbrzych.

Brak opisu obrazka

KLASA MUNDUROWA PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie wałbrzyskim posiadającą Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KLASA POD PATRONATEM 10 WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA

Klasa przygotowania wojskowego jest następcą  certyfikowanych klas wojskowych. Klasy te są  nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego:

 1. zawodowa służba wojskowa,
 2. terytorialna służba wojskowa,
 3. zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP
 4. kontynuacja nauki na wyższych uczelniach wojskowych w Polsce

PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Innowacyjny program nauczania  przygotowany jest  do  realizacji  materiału  nauczania  w ciągu  3,5 lat nauki. Program zakłada realizację 330 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

W rozliczeniu tygodniowym założeniem jest realizacja:
w klasie pierwszej i drugiej, trzeciej – 3 godzin tygodniowo (przez I i II półrocze) i w klasie czwartej – 3 godziny tygodniowo (tylko pierwsze półrocze).

Program nauczania obejmuje realizację:

 • 75 godzin lekcyjnych w zakresie  teorii edukacji wojskowej  w ciągu 2,5 roku nauki w klasie I i  II i III -pierwszym półroczu klasy IV (1 godzina lekcyjna tygodniowo),
 • 75 godzin lekcyjnych w zakresie szkolenia samoobrony w ciągu 2 lat nauki w klasie I i II
 • minimum 120 godzin lekcyjnych w zakresie praktyki edukacji wojskowej w ciągu 1,5 roku nauki w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV w formie eksperymentalnego wprowadzenia „wojskowych dni szkoleniowych” (WDSz) tj. dłuższych zajęć praktycznych (ćwiczeń w terenie, zajęć ze sprzętem wojskowym i specjalistycznym) – średnio 2 godziny tygodniowo,
 • minimum 60godzin lekcyjnych w zakresie praktyki edukacji wojskowej w formie 5-dniowego wojskowego obozu szkoleniowego w drugim półroczu klasy trzeciej lub obozu szkoleniowego w czasie ferii letnich po klasie trzeciej. Realizacja obozu przewidziana jest przy wsparciu wojska, na wojskowych obiektach szkoleniowych.

Ujęte w programie założenia dotyczące realizacji wymaganej ilości godzin lekcyjnych oraz poszczególnych treści nauczania mają charakter zalecenia, umożliwiającego osiągnięcie założonych celów. Szczegółowy zakres i sposób realizacji poszczególnych zajęć (zwłaszcza praktycznych) będzie się odbywał w porozumieniu z 10 Wrocławskim  Pułkiem Dowodzenia oraz pozarządowymi organizacjami pro obronnymi wspierającymi proces szkolenia.

 1. Cele edukacyjne i kształcenia

Ogólne cele kształcenia zgodne z podstawą programową przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa:

 1. Znajomość struktury obronności państwa.

Absolwent rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.

 1. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń.

Absolwent zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.

 1. Opanowanie zasad pierwszej pomocy.

Absolwent umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu

Cele kształcenia nie objęte podstawą programową

– treści rozszerzone przedmiotu przysposobienie wojskowe:

1.Przygotowanie wstępne teoretyczne i praktyczne uczniów do pełnienia służby wojskowej, służby w policji, straży pożarnej, oraz innych służb mundurowych a także do pracy na stanowiskach w administracji wiązanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.

 1. Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym
 2. Absolwent jest przygotowany do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do służby w poszczególnych służbach mundurowych;
 3. Absolwent zna specyfikę służby w wojsku, policji, straży pożarnej.
 4. Absolwent prezentuje wysoką sprawność fizyczną w tym umiejętność samoobrony i technik interwencji
 5. Absolwent prezentuje wysoką postawę moralną z wysokim poczuciem dyscypliny osobistej.

Uczniowie tej klasy otrzymują pełne umundurowanie w  ramach otrzymanego certyfikatu – umundurowanie jest własnością szkoły

Wymagania wobec ucznia:

 1. nienaganne zdrowie
 2. uczniowie tej klasy  obowiązkowo muszą przystąpić do testu sprawnościowego w terminie ustalonym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
 3. muszą mieć co najmniej  poprawną ocenę z zachowania

Uczniom spoza Wałbrzycha szkoła zapewnia miejsce w Internacie szkolnym.

MANEWRY NA POLIGONIE

Dnia 28.10.2021r. uczniowie klas 1W oraz 2W uczestniczyli w zajęciach terenowych zorganizowanych przez jednostkę patronacką -  10 Wrocławski Pułk Dowodzenia. Zajęcia przygotowane przez żołnierzy wzbudziły wiele emocji. Uczniowie wykonywali zadania w pełnym ekwipunku, co dla nielicznych było sporym wysiłkiem. Zakres tematyczny zadań obejmował przygotowanie do marszu, planowanie i organizację postoju, patrolu, pokonywanie przeszkód terenowych oraz zapoznanie z sygnałami dowodzenia i łączności.

 

WIZYTA W 10 PUŁKU DOWODZENIA WE WROCŁAWIU

27 listopada klasa II W odbyła zajęcia z edukacji wojskowej w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia. Podczas zajęć teoretycznych w Izbie Tradycji uczniowie zapoznali się z historią i tradycjami pułku. Niezwykle atrakcyjny był blok zajęć praktycznych. Żołnierze – instruktorzy szkolili młodzież w zakresie taktyki ogólnej i pomocy przedmedycznej na polu walki. Młodzież odbyła także szkolenie z użytkowania broni oraz trening strzelecki na trenażerze Śnieżnik na pułkowej strzelnicy.

 

„MUNDUROWA PAMIĘĆ”

Dnia 29.10.2019 o godzinie 12.30 na Cmentarzu Parafialnym przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Anny w Wałbrzychu w ramach akcji zainicjowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych, uczniowie certyfikowanej klasy wojskowej złożyli  kwiaty i zapali znicze na grobie BENEDYKTA JÓZEFA ŁĄCZYŃSKIEGO (1779-1820) Generała Brygady Wojsk Polskich, Kawalera Legii Honorowej, Oficera Orderu Obojga Sycylii, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej i Wojen napoleońskich. Uroczystość uświetnili swą obecnością kombatanci: pan Alfred Pszczółkowski ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz pan Jan Mleczko- ostatni mieszkaniec Wałbrzycha walczący z Niemcami o Warszawę, Kołobrzeg i Berlin. Obecni byli również:przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku major Jacek Baran, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, pani Iwona Czech, która ciekawą opowieścią przybliżyła młodzieży postać generała oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu.

W tym wyjątkowym czasie, uczniowie klas mundurowych swoją postawą potwierdzają umiłowanie Ojczyzny oraz przywiązanie do tradycji narodowych. Pokazują, że pamięć o polskich bohaterach i ich dokonaniach przetrwa w kolejnych pokoleniach Polaków.

 

KLASY WOJSKOWE IV LO W 10 WROCŁAWSKIM PUŁKU DOWODZENIA 

W dniu 25 października uczniowie klas wojskowych 2W, 1W i 1W4 IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu uczestniczyli w przysiędze wojskowej w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia. Po uroczystości uczniowie mieli okazję obejrzeć teren jednostki wojskowej i jej wyposażenie, dowiedzieć się w jaki sposób wojskowi kształtują swoją sprawność fizyczną oraz umiejętności strzeleckie poprzez zapoznanie się z bronią na wyposażeniu wojska oraz nowoczesną strzelnicą z wieloma programami szkolenia. Mogli porozmawiać z wojskowymi na różne ciekawe tematy, m.in. jak wygląda życie w jednostce wojskowej, jakie mają obowiązki i zadania stawiane podczas służby,  jak długo czasu spędzają na poligonie, jaka broń jest według nich najlepsza oraz o wielu innych ciekawych rzeczach związanych z Wojskiem Polskim. Na koniec uczniowie mogli porozmawiać we własnym gronie podczas smażenia kiełbasek przy ognisku

 

EDUKACJA WOJSKOWA

W dniu 22.10.2019 odbyły się zajęcia z przedmiotu edukacja wojskowa, przeprowadzone przez żołnierzy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu taktyki, przepisów prawnych,stopniach wojskowych, komendach, rodzajach przemieszczania się w grupach oraz zadaniach ratownika medycznego w wojsku.Zapoznaliśmy się wyposażeniem apteczki. Uświadomiliśmy sobie jak ciężka praca czeka nas na zajęciach praktycznych, lecz nie możemy się już ich doczekać.

 

ŚLUBOWANIE 

Co roku klasy wojskowe składają wraz z innymi klasami pierwszymi uroczyste ślubowanie. W obecności wielu znakomitych gości uczniowie naszej klasy  stają się kadetami pierwszej klasy  wojskowej. TAK ZACZĘŁA SIĘ NASZA PRZYGODA Z WOJSKIEM…

 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI- obchody miejskie

 

FLASHMOB- żywa flaga

 

Uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

Świętujemy z najmłodszymi z Przedszkola nr 17 i  kombatantami

 

Śpiewamy pieśni patriotyczne

 

09.12.2018 wzięliśmy udział w uroczystości pod patronatem  Instytutu Pamięci Narodowej pn.”Ocalmy”. Na grobie Jana Dłutka  z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich zamontowana została tabliczka  “Ojczyzna swemu obrońcy”.

Brak opisu obrazka


Wszystkie nowinki z działalności klas wojskowych znajdują się w aktualnościach na stronie głównej oraz na fanpage szkoły na facebooku. ZAPRASZAMY