OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, ul.

Sokołowskiego 75, 58-316 Wałbrzych tel. 74 664 88 80

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: biuro@infobiuro.eu

3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

a. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

b. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być

przekazywane odbiorcom danych:

a. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np.policja, sąd,

prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo

do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń do góry