Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej  Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu, reprezentowane przez Dyrektora z  siedzibą ul. dra Sokołowskiego 75, 58 – 309 Wałbrzych, tel.: 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 adres  poczty e-mail: sekretariat@4lo.walbrzych.pl 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan  prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub  pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowić będą: 1) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane  z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych  wynikających z ustaw w szczególności z ustaw; 

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze. zm.); • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 185 ze. zm.); 2) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1  lit. e RODO); 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (Art. 6  ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do  tego uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane  w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących  archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO; 3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21  Rozporządzenia RODO; 

6) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy: 

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne  osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego  na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej. 

8. Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przewiń do góry