plakat-promocyjny-A3-www.jpeg

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
FEDS.09.03 Transformacja w edukacji
Wartość projektu: 2 330 406,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 855 406,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:1 631 284,20 zł
Koordynator: Łukasz Hoppe
tel.: +48 600 385 690 e-mail: lukasz@fee.org.pl

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu
Koordynator: Katarzyna Byra
e-mail: k.byra@um.walbrzych.pl tel. 74 66 55 311

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Koordynator: Marcin Olkowski
e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl tel.: 74 84 23 683

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
Koordynator: Beata Trzcińska
e- mail: zs2@civ.pl tel.: 74 84 23 592 wew. 35

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu
Koordynator: Katarzyna Danych
e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl tel.: 74 84 24 263

IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Koordynator: Jacek Heiler
e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl tel.: 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32

Opis projektu:
CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:

Miasto Wałbrzych

powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
420 osoby, w tym:

 • 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu
 • 20 nauczycieli i pracowników szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą

 • uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe kompetencje kluczowe,
 • uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
  niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia
  własnej wartości (diagnoza),
 • nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji np. dostosowanie do potrzeb
  nowoczesnej edukacji i rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach
  prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU:
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia
wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej
dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)
Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości
kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania
edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników
ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od
I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE I REZULTATY PROJEKTU to m.in.:

 • wyposażenie 4 szkół w Wałbrzychu w nowe pracownie,
 • uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru
  dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 400 uczniów (zadanie 2),
 • wzrost wybranych kompetencji kluczowych u 400 uczniów – udział w zajęciach
  pozalekcyjnych (zadanie 3),
 • uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji przez 16 pracowników szkół – udział w
  szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 4),
 • wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie
  ze złością, umiejętności funkcjonowania grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie
  psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 5) i treningach umiejętności (zadanie 6),
 • wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów –
  udział w edukacji ekologicznej (zadanie 7),
 • wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej
  STEM/STEAM (zadanie 8).


ZAPLANOWANE ZADANIA i DZIAŁANIA:
Z1 – Zakup wyposażenia dla 4 liceów ogólnokształcących,
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów,
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół,
Z5 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów,
Z6 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching
(wyjazdowe zajęcia dla młodzieży),
Z7 – Edukacja ekologiczna (zajęcia dodatkowe dla uczniów),
Z8 – Edukacja STEM/STEAM (zajęcia dodatkowe dla uczniów).

DOKUMENTY

PDFwzor-deklaracji-uczestnictwa-z-zalacznikami-1.pdf (571,94KB)
PDFregulamin-rekrutacji-Licea-skan.pdf (251,71KB)
 

Przewiń do góry